جمعه 9 مهر‌ماه سال 1389

کشتی هایی که نیاز به بازیابی و نجات دارند عموماًٌبه دو دسته زیر

نوشته شده توسط محسن در ساعت 03:29 ق.ظ

کشتی هایی که نیاز به بازیابی و نجات دارند عموماًٌبه دو دسته زیر تقسیم می شوند.

1)کشتی زنده:این نوع کشتیها درصورت صدمه دیدن و غرق شدن شرایط زیر را پیدا می نماید

الف/خیلی به کف دریا چسبیده نباشد

ب/اطراف آن را گل ولای و لجن فرانگرفته و چسبندگی آن به نحوی باشد که براحتی درصورت عملیات بازیابی از کف جدا شود.

پ/درحالت بازیابی بتوان آنرا سریعاًٌبه طرف بالا و سطح حرکت داد.

ت/غالباًٌ اینگونه کشتیها پس از بازیابی و بازسازی توان دریانوردی را پیدا می نمایند.

2)کشتی مرده:این نوع کشتی عموماًٌدروضعیتهای زیر قرار دارند.

الف/چسبندگی به کف فوق العاده زیاد بوده بنحوی که باید نیروی مضاعی را جهت حرکت آن مصروف داشت.

ب/ازنظر بدنه بعلت پوسیدگی و گذشتن زمان طولانی از غرق شدن دچار شکستگی های متعدد گردیده که بازیابی را دچار اشکال می نماید.

پ/میزان رسوب گل ولای و جن درقسمتهای کشتی بخصوص در انبارها و موتورخانه زیاد بوده و نیاز به عملیات لایروبی و سبک کردن کشتی می باشد.

بدیهی است درکشتی مرده سریعاًٌ امکان شناور کردن آن وجود ندارد و در صورت بازیابی غیرقابل بازسازی بوده و بصورت لاشه می توان دربازیافت ازآن استفاده نمود.